Industriebouw

Bouwen voor sectoren als food, productie, olie & gas en energie stelt specifieke eisen aan het vakmanschap van een bouwbedrijf. Dat geldt zeker voor het bouwen voor de farmaceutische industrie, en in het bijzonder voor de bouw van laboratoria. Het vraagt onder meer gedegen kennis van engineering en van bijvoorbeeld bio safety levels (BSL).

In het voortraject nemen we ruim tijd voor de dialoog met de opdrachtgever en eventuele adviseurs. Zo kunnen we – daar waar mogelijk - al in een vroeg stadium het ontwerp aanpassen om zodoende de bouwtijd te verkorten of een financiële besparing voor de opdrachtgever te genereren. We werken efficiënt, met een voorbereiding tot op het kleinste detail om een geoptimaliseerd bouwproces te bereiken. We combineren dat ook in het voortraject met een goed oog voor engineering, veiligheid, kwaliteit en logistiek; onderbouwd door een risico-inventarisatie.

Jorritsma Bouw heeft in de afgelopen decennia zeer veel expertise opgebouwd waar het gaat om industriële bouwprojecten.

Greenfield
Bij greenfield gaat het om nieuwbouwprojecten. Er is een stuk land, en verder niets. Voor dit soort projecten biedt Jorritsma Bouw een totaal Design & Build & Maintain (indien gewenst) & uitvoeringspakket. We houden bij het ontwerp rekening met een aantal cruciale eisen. Er moet genoeg ruimte zijn voor werkplekken en machines. Voor de logistiek is het belangrijk om over voldoende aanvoer-, opslag- en distributieruimten te beschikken. Al deze ruimten zijn volledig aangepast aan het product dat wordt gemaakt of geassembleerd. Ze dienen goed toegankelijk te zijn en voldoende vrij oppervlak te hebben om de werkzaamheden ongehinderd uit te kunnen voeren. Daarnaast moet het ontwerp voorzien in de veiligheid en een gezonde werkomgeving. Denk daarbij onder meer aan:

 • werk/daglicht
 • klimaatbeheersing
 • vloerverwarming
 • luchtbehandeling
 • akoestiek
 • hygiëne

Ook algemene, sanitaire en kantoorruimtes vallen binnen het ontwerp, evenals terreinaanleg en -inrichting en de parkeervoorzieningen.

Voorschriften en eisen
Het ontwerp wordt uiteraard getoetst aan alle voor de branche geldende voorschriften. We zijn onder meer vertrouwd met de eisen die worden gesteld bij voedselproductie: COKZ (zuiveleisen), HACCP (voedselnormen) en EHedge (het hoogst bereikbare hygiëneniveau). Waar nodig – bij explosiegevaar – volgen wij de normen ATEX en PGS.

Daarnaast toetsen we het ontwerp aan de meest recente bouwvoorschriften, brandpreventie- en milieueisen. Jorritsma Bouw verzorgt de aanvraag voor de omgevingsvergunning of ondersteunt daarbij.

Interfacemanagement
Bouwen voor de industrie vereist een integrale aanpak. Wij betrekken dan ook de leveranciers van productieapparatuur en -machines in het ontwerpproces. Door zorgvuldig interfacemanagement brengen we de raakvlakken tussen de bouw en procesinstallaties bijeen. Zo nemen we bijvoorbeeld de specifieke eisen ten aanzien van statische en dynamische warmtebelasting in het ontwerpplan op. Evenals de wijze waarop de machines het gebouw worden binnengebracht.

Onderhouds- en beheerskosten
In de ontwerpfase letten we in het kader van TotalCostOwnership op zaken als duurzaamheid energiezuinigheid. Ook het laag houden van de onderhouds- en beheerkosten heeft onze aandacht.

Gebouwgebonden installaties
Op verzoek van de opdrachtgever kan Jorritsma Bouw ook het complete gebouwgebonden installatiepakket meenemen: E-, W- en I-installaties, alsmede brandmeld-, perslucht- en HVAC-installaties (verwarming, ventilatie, airconditioning of koeling), of andere componenten.

In een eerste gesprek met de opdrachtgever belichten wij zaken als:

 • rioleringssystemen
 • eisen t.a.v. explosieveiligheid PGS en ATEX
 • chemicaliënopslag
 • zuur-, zoet- en oliebestendigheid
 • SIL classificaties (om vast te stellen welk veiligheidsniveau vereist is om de risico’s te beheersen)

Indien van toepassing nemen we deze aspecten in overleg met de opdrachtgever op in het ontwerp.

Planning: strak maar flexibel
Bouwen voor de industrie begint met een zeer zorgvuldige voorbereiding. Om alle radertjes in elkaar te laten passen, zetten we meestal een lean planning op. Bijkomend voordeel is dat je door lean te werken daardoor ook de faalkosten minimaliseert en de bouwtijd kunt verkorten. Dat komt uiteraard geheel ten goede aan de opdrachtgever. We plannen strak, maar flexibel, waardoor we goed kunnen inspelen op onvoorziene zaken en veranderende wensen van de klant. Samen met de opdrachtgever denken we na over de optimale fasering van het bouwproject. Zo kan de productie bij nieuwbouw zo snel mogelijk van start gaan. In geval van verbouw zorgen we ervoor dat de productie niet of zo weinig mogelijk onder druk komt te staan.

Communicatie en omgevingsmanagement
Wij hechten, zoals bij elk bouwproject, aan goede en gestructureerde communicatie. Zowel met bouwpartners als met de opdrachtgever. De logistiek van zowel opdrachtgever als van bouwpartijen staat dagelijks op de agenda om alle ‘bewegingen’ soepel te laten verlopen. Als er sprake is van buren die mogelijk hinder van de werkzaamheden kunnen ondervinden, nemen wij tevens de communicatie met bewoners of bedrijven in de omgeving voor onze rekening. Wij gaan in een zo vroeg mogelijk stadium met alle stakeholders in gesprek zodat potentiële conflicten met de logistieke en productieomgeving kunnen worden voorkomen (of opgelost).

Brownfield
Bij de zogenaamde brownfieldprojecten draait het om het verbouwen of uitbreiden van bestaande bouw. Hierbij zijn alle onder ‘greenfield’ genoemde aspecten van belang. Werken in of bij een bestaande (vrijwel altijd werkende) productiefabriek kent echter nog een aantal bijkomende aandachtspunten:

 • voorkomen van hinder en belemmering van productieactiviteiten;
 • het zeker stellen van de aan- en afvoer;
 • het borgen van de veiligheid van het personeel van de opdrachtgever.
 • het borgen van hygiëne

Communicatie en planning
Bij een brownfieldproject is de communicatie met de opdrachtgever zo mogelijk nog belangrijker dan bij nieuwbouw. Tijdens de werkzaamheden draait de productie in een fabriek meestal door. Dat stelt hoge eisen aan interfacemanagement en coördinatie. Zorgvuldige planning en afstemming met de logistieke en productieafdeling is essentieel. Met onze flexibele en coöperatieve opstelling en dankzij onze ruime ervaring borgen wij de voortgang van de productie.

Veiligheid op de bouwplaats
Bij nieuwbouw voor de industrie zorgen we uiteraard voor een veilige bouwplaats en werken we uitsluitend met VCA-gecertificeerde medewerkers. Bij een werkende fabriek hebben we echter met veel meer aspecten te maken: bewegingen van transportmiddelen, een bouwplaats waar ook fabriekspersoneel werkt, toegangsbeveiliging, hygiënevoorschriften, etc. Bij dit soort projecten stellen wij in overleg met de opdrachtgever een veiligheidsfunctionaris of -team aan. Een veiligheidsteam controleert continu of alle veiligheidsregels in acht worden genomen. Door onze eigen medewerkers, maar ook door medewerkers van co-workers en leveranciers. Vaak bestaat zo’n team uit mensen van de opdrachtgever en onze eigen medewerkers en zorgt Jorritsma Bouw voor de aansturing.

Bouwen voor industrie is Design & Build in optima forma. Met onze geïntegreerde werkmethode, waaraan onderling respect, vertrouwen en een instelling te grondslag liggen, maken we zo’n omvangrijk project tot een succes. Het werk is bij Jorritsma Bouw in vertrouwde handen, van planfase tot en met oplevering. En desgewenst ook ná oplevering. Met een totaalplan voor beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties kunnen wij de opdrachtgever – tegen een vast overeengekomen tarief – volledig ontzorgen.