De belangrijkste taak van een woningcorporatie is het aanbieden van betaalbare woonruimte en zorgen voor een prettige leefomgeving. De corporatie moet ervoor zorgen dat het woningbestand – bijvoorbeeld wat betreft duurzaamheid en levensloopbestendigheid – voldoet aan de eisen van de tijd. Dat is een pittige opdracht, die een grote druk kan leggen op de organisatie. Een corporatie die voor (ver)bouwwerkzaamheden kiest om te werken in een ketensamenwerking, kan zich echter voor een heel groot deel laten ontzorgen.

Als ketenpartner van woningcorporatie Elkien nemen we het groot onderhoud en de verduurzaming van bestaande corporatiewoningen in het zuidwestelijke deel van Fryslân voor onze rekening. Dat doen we met een vast team en met vaste partners; ook bij Elkien werkt men met dezelfde mensen. Daardoor leren we elkaar goed kennen, wat de samenwerking versterkt. We werken mét elkaar en helpen elkaar waar dat nodig is, zoals je dat als collega’s zou doen.

Strategische aanpak
In een ketensamenwerking doen we projecten samen met de opdrachtgever. Samen bedenken we per project het optimale scenario en kiezen we de ideale uitvoeringsvariant. Doordat we langdurig samenwerken, kunnen we de uitvoering strategisch aanpakken. Zo’n langdurige samenwerking werkt alleen als er tussen alle partijen vertrouwen is en als je open en eerlijk kunt communiceren.

 

Vormgeven aan ketensamenwerking
Bij een ketensamenwerking richten we een speciaal team in. Daarbij zorgen we voor de juiste mensen met de juiste competenties. Er is veel aandacht voor teamwork. We zijn erop gericht om continu te leren en te verbeteren. Zo kunnen we de processen rond de uitvoering optimaal inrichten en ervoor zorgen dat er voor de bewoners zo min mogelijk overlast is. We verzorgen het traject van begin tot eind: van de keuze van de architect en de aanvraag van vergunningen (inclusief flora- en faunaonderzoek), bestemmingsplanwijzigingen en nutsvoorzieningen tot en met de inrichting van het buitenterrein. We zien het als onze taak om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. We sturen op budget, techniek, op de processen en zorgen zo voor een goede flow in de bouw. Regeren is vooruitzien, dus al in het voortraject brengen we in kaart met welke risico’s we rekening moeten houden, zodat we daar adequaat op kunnen acteren.

Ketencultuur
In een ketencultuur kun je het beste uit de markt halen. Je denkt als bouwpartner mee aan de voorkant en werkt met vaste partners. We maken gebruik van elkaars expertise. Omdat we elkaar leren kennen en de projecten vaak in grote lijnen vergelijkbaar zijn, voorkomen we faalkosten en kunnen we tijd uitsparen. We hoeven immers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden? Door jaarlijks te evalueren halen we het beste uit onszelf en uit onze partners.

De ketenregisseur heeft een leidende rol in de technische en procesinnovaties en is verantwoordelijk voor het continu leren en verbeteren in de keten. Elkien ziet dit terug in een proactieve houding van Jorritsma ten aanzien van de genoemde innovaties.

 

 

Kenmerken
Wat zijn nou de kenmerken van zo’n ketencultuur? Dat begint al met de samenstelling van de teams: wij zorgen voor medewerkers met de juiste competenties. Medewerkers die dus goed kunnen samenwerken en ook gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Daardoor ontstaan hechte teams, die in alle openheid met elkaar samenwerken en samen leren. We zijn kritisch op onszelf en zoeken met elkaar naar de perfecte stroom om een project tot een succes te maken.

Een goede ketensamenwerking staat of valt met de samenhang tussen de ketenpartners. Dat moet terugkomen in het beleid en in de werkwijze, maar ook in de herkenbaarheid. Door een goede samenhang kun je als ketenpartners een project kosteneffectief uitvoeren.

Herkenbaarheid
Die herkenbaarheid als team is met name belangrijk waar het gaat om bewonerscommunicatie. Wij zijn niet ‘die lui van Jorritsma’, maar we horen bij het Elkien-team. We dragen herkenbare werkkleding en houden ons aan de gedragsregels die we met elkaar hebben afgesproken. Door te denken vanuit de bewoner verlopen de gesprekken met de bewoners prettig en constructief. Om deze communicatie in goede banen te leiden, vragen we bewoners een klankbordgroep te formeren. Deze verzamelt de wensen en verwachtingen die er in de buurt leven en brengt ze onder onze aandacht. Bij dit alles willen we techniek en bewoners verbinden, zowel in de uitvoering als met de inzet van onze bewonersconsulenten. Er ontstaat dan een persoonsgerichte aanpak, waarmee je voorkomt dat mensen zich als nummers behandeld voelen. Uiteraard kunnen bewoners ook altijd rechtstreeks terecht bij onze uitvoerder.

De ketensamenwerking maakt het mogelijk om elkaars sterkste punten te benutten. Door te zorgen voor gelijkwaardige, sterke schakels bereiken we het beste resultaat voor zowel opdrachtgever als bewoners: betaalbare en comfortabele woningen in een buurt waar het prettig wonen is.