Hoogspannings-station Oudeschip, Eemshaven

Omexom
Eemshaven

Projectinformatie

Hoogspanningsstation Oudeschip in de Eemshaven (Groningen) wordt aangepast ten behoeve van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn van Eemshaven naar Vierverlaten. In opdracht van Omexom verzorgt Jorritsma Bouw een aantal bouwkundige onderdelen van deze operatie.

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in de elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Om aan de groeiende vraag te voldoen werkt netbeheerder TenneT aan een nieuwe hoogspanningsverbinding. Dankzij deze verbinding wordt de Eemshaven via twee gescheiden 380kV-transportwegen gekoppeld aan de landelijke ring. Oudeschip is het beginpunt.

TAK-huisjes
Op een schakelstation wordt stroom aan- en afgeschakeld. In Oudeschip gebeurt de aansturing hiervan vanuit het hoofdkantoor in Arnhem. Om de componenten te kunnen bedienen zijn er 2 schakelgebouwen gerealiseerd die via een telefoonlijn verbonden zijn. Jorritsma Bouw heeft het gehele ontwerp, inclusief berekeningen op zich genomen.

Kabelvelden
Net zoals bijĀ transformatorstation MeedenĀ ontgraven we de kabelvelden. Dit zijn individuele aansluitingen op de hoogspanningslijn, vergelijkbaar met een groep in een meterkast. Deze voorzien we vervolgens van een nieuwe prefab fundering. Daarnaast bouwen we twee gebouwtjes voor schakelapparatuur. Deze zijn bijzonder door het gebruik van een geglazuurde metselsteen, passend bij soortgelijke gebouwen die al op het station staan. Het betreft een UAV-GC-opdracht. Dit houdt in dat wij niet alleen de uitvoering verzorgen, maar ook het ontwerp, op basis van de eisen van de opdrachtgever. Ook tonen we zelf de geleverde kwaliteit aan.

Risicobeheersing
Werken op een hoogspanningsstation vereist het nemen van bijzondere voorzorgsmaatregelen. Het raken van een transportkabel is uitgesloten. Niet alleen zou dat een dodelijk ongeval opleveren, maar ook het stilvallen van het stroomtransport in een groot deel van Nederland. We hebben onze werkzaamheden dan ook zeer zorgvuldig voorbereid. Samen met Omexom hebben we in kaart gebracht waar de leidingen en kabels (ook onder de grond) lopen. Ter plaatse beginnen we rondom met een spade voor te steken, waarna met een kleine kraan met hoogtebeperking verder ontgraven wordt. Dagelijks is er intensief overleg met een toezichthouder van TenneT ter plaatse, die weet op welke tijdstippen waar en welke werkzaamheden zijn en of er transportleidingen worden bij- of afgeschakeld. Op deze momenten mag niemand in de buurt zijn.

Hijsen met hoogtebeperking
Normaal gesproken zouden we prefab-funderingselementen met een mobiele bouwkraan naar hun plek hijsen. Aan de hand van hijsplannen en berekeningen wordt aangetoond dat de werkzaamheden veilig zijn en uitgevoerd mogen worden. In eerste instantie zou dat in Oudeschip ook het geval zijn, op wens van TenneT is de werkmethode aangepast en is het werk met roterende verreikers uitgevoerd. De vrachtauto reed zo dicht mogelijk naar de werkplek en het laatste gedeelte werd de last verplaatst.

Personeel
Op een project als dit zetten we alleen personeel in dat geschoold is in de veiligheidsmaatregelen rondom werken in een hoogspanningsgebied. Werknemers met pacemakers of andere medische implantaten kunnen vanwege de elektromagnetische velden niet in Oudeschip aan de slag.