Disclaimer

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Jorritsma Bouw en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Jorritsma Bouw heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Jorritsma Bouw staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Jorritsma Bouw aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Jorritsma Bouw wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Jorritsma Bouw garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Jorritsma Bouw, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Jorritsma Bouw internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Jorritsma Bouw. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jorritsma Bouw, de inhoud van de internetsite van Jorritsma Bouw over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Jorritsma Bouw en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

Jorritsma Bouw heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Jorritsma Bouw aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Jorritsma Bouw u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Jorritsma Bouw wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Jorritsma Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Jorritsma Bouw has taken all reasonable care in the editing and sending of this e-mail message. Nevertheless, it is possible that information contained in this message is incomplete or incorrect, that you are not the intended recipient or that this message will be received late. Jorritsma Bouw does not accept any liability for this. The information in this e-mail message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail message by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or neglected to be taken with respect to the message is prohibited and may be unlawful. You are requested to inform the sender by returning the message and indicating the incorrect address/receipt. You are then requested to delete the message from your system, along with any attachments. Jorritsma Bouw does not guarantee that this message and/or any attachment will cause no damage whatsoever and does not accept any liability for such an occurrence.