Zorgcentrum de
Zonnewiede, Giethoorn

Wetland Wonen Groep
Giethoorn
Gereed

Communicatie

De 23 verzorgingshuisappartementen en 35 aanleunwoningen worden bewoond door zorgbehoevende- en zelfstandig wonende ouderen. Wij weten van eerdere projecten in woonvoorzieningen voor ouderen hoe ingrijpend een bouwproject voor hen kan zijn. Gedurende de werkzaamheden blijven de bewoners in hun woning. We kijken dan ook verder dan alleen het bouwen en leggen de focus op zo weinig mogelijk overlast en duidelijke communicatie. We zorgen voor een korte bouwtijd middels een strakke flexibele planning. Als maatregel voor overlastbeperking hebben we een tweetal wisselwoningen ingericht waarin bewoners dagelijks kunnen verblijven. Daarmee voorkomen we dat bewoners onnodig lang in de verbouwingswerkzaamheden zitten.

Bewonersconsulente

Voor de bewoners was dit een behoorlijk ingrijpend project; zij verbleven tijdens de werkzaamheden in hun eigen appartementen. We hebben dan ook ingezet op zorgvuldige communicatie. Onze bewonersconsulente was 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen. Zij organiseerde voor de werkzaamheden begonnen een voorlichtingsbijeenkomst om alles helder uit te leggen. Daarnaast zijn we ook nog met de individuele bewoners om tafel gegaan om hun eigen situatie door te spreken en eventuele problemen te helpen oplossen. Bewoners wisten dus precies wat er wanneer ging gebeuren, en hoe we dat gingen aanpakken. Tijdens het bouwtraject was de bewonersconsulente op vaste dagen op de bouwplaats aanwezig en bezocht zij – als daar behoefte aan was – bewoners. Zij zorgde ook voor de nazorggesprekken na afronding van de werkzaamheden. Mondeling verstrekte informatie is ook in papieren vorm overhandigd aan de bewoners, zodat zij alles nog eens rustig konden nalezen. Deze informatie was ook digitaal beschikbaar voor familieleden.

Ook voor personeelsleden van de Zonnewiede organiseerden we een informatiebijeenkomst. Met vragen konden zij op elk moment terecht bij de uitvoerder. Voor omwonenden waren met name de transportbewegingen van belang. Middels bewonersbrieven hebben we hen steeds tijdig op de hoogte gesteld; men kon zich ook aanmelden voor een mailinglist en de informatie op digitale wijze ontvangen. Ook voor hen was de uitvoerder het aanspreekpunt.

Binnen en buiten

De werkzaamheden vonden zowel binnen als buitenom plaats. In de appartementen hebben we de keukens vervangen. De gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van nieuwe vloeren en alles is gesausd en geschilderd. Het gebouw is daarnaast voorzien van een nieuw luchtbalanssysteem. Buitenom hebben we de gevelconstructie vervangen. Nieuwe – grotere – balkons zijn in de plaats gekomen voor de houten balkonnetjes en het glas is vervangen door HR++-glas. We hebben de werkzaamheden van sloop tot en met oplevering gefaseerd aangepakt. Door veelvuldig overleg en een nauwgezette planning zorgden we ervoor dat de werkzaamheden goed op elkaar werden afgestemd.

Onderhoudsarm

De gevelbekleding bestond geheel uit hout. Dit is eraf gehaald en ter recycling aangeboden. Daarvoor in de plaats hebben we nieuwe, brandveilige gevelbekleding aangebracht. De hardhouten balkons hebben we vervangen door balkons met een betonnen vloerplaat. Ze zijn gemonteerd aan de bestaande verdiepingsvloer van het gebouw en worden op de buitenste punten ondersteund door stalen poeren, waarop de staalconstructie rust. De balkons zijn voorzien van een gepoedercoat stalen hekwerk. Met deze maatregelen is het zorgcentrum buitenom nu bijzonder onderhoudsarm.

Bewuste bouwer

Hoewel Giethoorn niet bekend staat om zijn brede straten, konden we zonder problemen een grote kraan inzetten. Deze kon vanaf één plek de hele bouw bereiken. Verplaatsingen waren daardoor niet nodig en de omwonenden hadden er nauwelijks hinder van. Overlast konden we ook beperken door een ‘bewuste bouwlogistiek’ te hanteren. We lieten materialen op een depot in Zwolle afleveren en lieten alleen die materialen die wij die dag nodig hadden, op de bouwplaats bezorgen.

We hebben per appartement een vooroplevering gedaan. Restpunten hebben we meteen verwerkt. In december konden we daarom het project zonder restpunten – en binnen de planning – opleveren. Onze werkwijze heeft zich bij de klantenenquête vertaald in een prachtige score van 8,8.